De Vries Consultants
Algemene informatie
Poldertoren, Emmeloord

U bent op deze site terecht gekomen omdat u op zoek bent naar een curator, bewindvoerder en/of mentor. Dat kan voor uzelf of voor iemand anders zijn. Wij zullen u op onze site proberen een indruk te geven van onze diensten en werkwijze.

In beginsel weigert De Vries Consultants geen cliënten. Ook schulden zijn geen reden om u of degene voor wie u op zoek bent als cliënt te weigeren. Dat betekent niet dat De Vries Consultants schulden oplost. Zeker bij problematische schulden kan De Vries Consultants niet bemiddelen. De Vries Consultants verstaat onder problematische schulden o.a. schulden bij veel verschillende schuldeisers, schulden waarbij er geen afloscapaciteit is, wanneer er beslag op uitkering of loon ligt, etc.

Schulden alleen is geen grond voor een beschermingsbewind. Er moet aantoonbaar sprake zijn van een tekortkoming waardoor u niet in staat bent uw financiën op een goede en adequate wijze waar te nemen.

De Vries Consultants is geen WSNP-bewindvoerder, zelfs geen schuldhulpverlener, maar een beschermingsbewindvoerder. Dat betekent dat De Vries Consultants uw huidige en toekomstige financiën regelt.

Het beschermingsbewind wordt in de regel altijd voor onbepaalde tijd uitgesproken. Dus niet voor 3 jaar waarover vaak wordt gesproken. Dit is een termijn die veelvuldig voorkomt in het WSNP traject. Beschermingsbewind betekent dat, indien u wilt dat het bewind wordt beëindigd, u zelf actief om beëindiging moet vragen. Dat doet u door zelf een verzoek bij de rechtbank in te dienen.

Voor sanering van de schulden dient u zich bij een andere instantie aan te melden. Uw gemeente kan u hier verder over inlichten.

De Vries Consultants verwacht de volledige bereidheid van haar cliënten om mee te werken aan de goede uitvoer van het ingestelde bewind/mentoraat of de ingestelde curatele. Dit houdt in dat De Vries Consultants ervan uitgaat dat de cliënt achter de aanvraag voor curatele, bewind en/of mentoraat staat. Het is zowel in het belang van de cliënt als in belang van De Vries Consultants dat de cliënt goed weet wat een curatele, bewind en/of mentoraat inhoudt en hoe De Vries Consultants werkt.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen.